ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ssruEmailFacebookKM

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ บุคลากร/นักศึกษาตอบแบบสอบถาม

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ :


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกัน ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เพียงพอ แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป พบว่า ปัจจุบัน มีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นจำนวนมาก และการขาดแคลนนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขและภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช จึงมีดำริที่จะจัดตั้ง

อ่านต่อ

บทความ :

ใกล้ถึงวันแม่

ใกล้ถึงวันแม่เข้ามาทุกทีลูกๆอย่างเราก็คงกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่สุดที่รักของพวกเรา วันนี้จะมาเสนอคือเราจะนำภาพถ่ายเล็กๆหลายๆภาพมาแปะลงบนกระดาษน่ารักๆมีนูนบ้างเรียบบ้า
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

เอกลักษณ์  "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"  อัตลักษณ์  "เป็นนักปฎิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มี
08. 2014