ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ssruEmailFacebookKM

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เปิดวิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ :


nurse

The Constitution of Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (A.D. 1997) stipulated that every person is equal to receive standard public health service and every poor has the rights to receive medical service from public health service facilities without any charge; moreover, the public health service must be extensive and efficiency; therefore, in order to be in compliance as stipulated in the Constitution, Thailand have reformed the health system and promulgated the Health Security Act, B.E. 2545 (A.D.2001) in order to provide health service to people thoroughly and equally. However, in order to fulfill the Health Security Act as purpose, there should have sufficient registered nurses and health personnel; nevertheless, by the empirical data as generally known, it is found that registered nurses and health personnel are highly insufficient nowadays; this insufficiency could affect public health system and overall health condition of people if the production of nurses and health personnel woul

อ่านต่อ

บทความ :

Happily working on the Computer

           ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการพักผ่อนหย่อนใจในโลกไซเบอร์ แต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษ
๊Uniqueness

Uniqueness"Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning organization"Identity"Professional practitioners, academic excellence, i
11. 2015