ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ssruEmailFacebookKM

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ “การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ :


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกัน ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เพียงพอ แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป พบว่า ปัจจุบัน มีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นจำนวนมาก และการขาดแคลนนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขและภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช จึงมีดำริที่จะจัดตั้ง

อ่านต่อ

บทความ :

ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข

           ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการพักผ่อนหย่อนใจในโลกไซเบอร์ แต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:อัตลักษณ์  (IDENTITY) : เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะProfessional practitioners, academi
02. 2016