เข้าสู่เว็บไซด์ >> ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 


(กำหนดการประเมินตั้งแต่วันที่  10 - 19 พฤษภาคม 2560)


**หมายเหตุ**

1. หากเข้าสู่ระบบครั้งแรก ให้ใส่รหัสนักศึกษาทั้งสองช่อง (Username และ Password) 

2. ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าว เกรดจะไม่สามารถออกได้

3. ถ้ามีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ หรือการประเมิน ให้ติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ห้องสำนักงาน

รายวิชาที่ต้องประเมิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ปี 1 รหัส 59
PNS1122 การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์
PNS1125 โภชนาการเพื่อสุขภาพปี 2 รหัส 58
NUR2226 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
NUR2227 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NUR2228 การพยาบาลผู้สูงอายุ
NUR2230 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
NUR2320 การฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน    (เลือกประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ขึ้นฝึก)
NUR2321 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   (เลือกประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ขึ้นฝึก)ปี 3 รหัส 57
ENG4025 ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล
NUR3214 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
NUR3235 การวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล
NUR3236 การรักษาโรคเบื้องต้น
NUR3324 การฝึกปฏิบัติการมารดาทารกและการผดุงครรภ์    (เลือกประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ขึ้นฝึก)
NUR4326 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    (เลือกประเมินเฉพาะอาจารย์ที่ขึ้นฝึก)***********************************************************************************************

06. 2017