วันศุกร์, 27 มิถุนายน 2557 00:00

ข่าวอบรมและการพัฒนาบุคลากร

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
 **ปีงบประมาณ 2559**                                                                  

   โครงการเพิ่มประสิทธิ:การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
   ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 *ดาวน์โหลด*
   
   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบัน : สรุปแผนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
   ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 *ดาวน์โหลด*

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนักวิจัยระดับสากล 
   ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 *ดาวน์โหลด*

   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบัน การตรวจแผนการสอน
   ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 *ดาวน์โหลด*

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม              (หลักสูตรชีวาปริวรรต)
   ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 *ดาวน์โหลด*

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนักวิจัยระดับสากล
   ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 *ดาวน์โหลด*

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2560 และจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
   ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 *ดาวน์โหลด*
   
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ
   การเขียนแผนการสอนภาคการศึกษา 1/2559
   ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 *ดาวน์โหลด*

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
   การศึกษาภายใน ประจำภาคการศึกษา 2/2558
   ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559

   การประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
   ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559
 

Read 2431 times Last modified on วันพุธ, 21 กันยายน 2559 07:46

06. 2017