รับสมัครและสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช (15 พ.ค. 60)

รับสมัครและสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช (15 พ.ค. 60)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครและสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช
06. 2017