อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สายวิชาการ (16 พ.ค. 2560)

อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สายวิชาการ  (16 พ.ค. 2560)

เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2560


อาจารย์เพ็ชรรัตน์ เตชาทวีวรรณ และอาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ


เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สายวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (Active learning) ของสมาชิกกลุ่ม


โดยแบ่งกลุ่มตามเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการเเลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาสกัดความรู้สู่แนวทางปฏิบัติต่อไป 


ในการนี้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


06. 2017