จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (17 พ.ค. 2560)

จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (17 พ.ค. 2560)


วันที่ 17 พฤษภาคม 2560


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


และพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมาย สำหรับผู้เข้าอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


06. 2017