EnglishCamp นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (26-28/พ.ค./60)

EnglishCamp นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (26-28/พ.ค./60)

ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

06. 2017