ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (2/มิ.ย./60)

ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (2/มิ.ย./60)

2 มิถุนายน 2560
 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ โดย อาจารย์อภิญญา กุลทะเล และอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี

ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06. 2017