ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (3/มิ.ย./60)

ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (3/มิ.ย./60)

3 มิถุนายน 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ โดย ได้รับเกียรติจาก พันโท หญิง แอน ไทยอุดม

อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นวิทยากร ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06. 2017