รอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA Online (5/มิย/60)

รอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA Online (5/มิย/60)

5 มิถุนายน 2560 อบรม Che Qa online’59 วันแรก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
06. 2017