วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 00:00 แผนและงบประมาณ Written by 
Rate this item
(0 votes)


             การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
            จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

ดาวโหลดเอกสาร
>>> แผนกลยุทธ์ทางการเงินวท.พยาบาล (2559-2563)ฉบับเต็ม  (28 ก.ย.58)
>>> แผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ(ปรับปรุงล่าสุด 6 ต.ค.58)

>>> แผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/พ.ย./2559) 
>>> แผลกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ (2560-2564) (01/พ.ย/2559) 


Read 1018 times Last modified on วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2559 06:51
06. 2017