วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558 00:00 แผนพัฒนาบุคลากร Written by 
Rate this item
(0 votes)


          การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ให้มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม วิจัย และสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรของวิทยาลัยฯ ควรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกสนอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะการรมการตรวจประเมินคุณภาพ ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดเพิ่มมากขึ้น           จากเหตุดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพ  คุณวุฒิตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  อันจะส่งผลให้จัดการศึกษาและผลิดบัณฑิตพยาบาล รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560-2564   

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (60-64)  

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559-2563

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2558

Read 1058 times Last modified on วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 08:56
06. 2017