ปรัชญา
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”

      วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการ ทำงานในระดับสากล

วิสัยทัศน์
     เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม

พันธกิจ
      1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพ
      2. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
      3. ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
      4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
      5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
06. 2017