ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (6/มิ.ย./60)

ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (6/มิ.ย./60)

6 มิถุนายน 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

โดย อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี

ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
06. 2017